Punt PAE - Punt d'Atenció a l' Emprenedor


                                                                                                                            

Què és un punt PAE?

El Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) de l’Ajuntament d’Igualada, acreditat pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, facilita la creació de la teva empresa a través de la prestació de serveis d’informació, assessorament i la tramitació telemàtica de l’activitat.

A més del servei d’informació i assessorament empresarial que ja s’ofereix des de fa anys, el punt PAE permet iniciar el tràmit administratiu de constitució de l'empresa a través del Document Únic Electrònic (DUE).


Com demanar cita?

Podeu demanar cita mitjançant les vies següents:

 • Trucant al telèfon d’IG-NOVA Tecnoespai: 93 806 65 55
 • Enviant un correu electrònic a oficinaempresa@aj-igualada.net
 • Presencialment, a les instal·lacions d’IG-NOVA Tecnoespai (Av. Barcelona, 105), Igualada 


Quines formes jurídiques es poden donar d'alta al punt PAE?

El punt PAE permet realitzar, per mitjans telemàtics, els tràmits de constitució i la posada en marxa de les formes jurídiques següents:

NOVETAT IMPORTANT: Des d'ara, també es pot crear una Societat Limitada sense necessitat de disposar dels 3.000 € de capital social. Des d'un sol €, ja podem acollir-nos a la figura de la Societat Limitada de Formació Successiva (establerta al Capítol III de la Llei 14/2013), que és una nova figura que elimina l'obligatorietat de constituir-se amb un capital social inicial mínim de 3.000 €. No obstant això, aquesta figura és transitòria i, mentre no es dipositin els 3.000 € del capital legal mínim, la societat tindrà algunes limitacions quan a la retribució dels socis i administradors, o quan a la responsabilitat solidària dels socis, en cas de liquidació. Consulteu tots aquests requisits amb aquest article d'infoautónomos. 

Per d'altres formes jurídiques, com ara les Societats Civils Privades, Cooperatives o Laborals, caldrà seguir els tràmits reglamentaris en cada cas.


Quines són les avantatges de crear la teva empresa mitjançant el PAE?

El sistema de tramitació telemàtica facilita la creació de l’empresa a través d’acords entre els organismes que intervenen en el procés de constitució. La persona emprenedora només haurà de complimentar el Document Únic Electrònic (DUE) i de forma automàtica realitza tots els tràmits necessaris per constituir l’empresa.

Per a la persona emprenedora, aquest tipus de tramitació té com a principals avantatges:

Evita desplaçaments i nous interlocutors: Els únics desplaçaments que l’emprenedor haurà de fer són:

 • Al Punt PAE per tramitar el Document Únic Electrònic
 • A la Notaria (en cas de SL i SLNE) per la signatura de les escriptures
 • Al Registre Mercantil Central (RMC) per obtenir la certificació negativa del nom, previ a l’inici de la tramitació del DUE. Aquest desplaçament és opcional ja que es pot realitzar de manera telemàtica. >>RMC

Estalvi de tràmits: es poden gestionar d’un sol cop fins a 22 tràmits amb les diferents administracions implicades (segons el tipus d’empresa).

Estalvi de temps: A través d’un punt PAE, la tramitació per crear una empresa pot fer-se en 48 hores, en canvi presencialment es pot necessitar fins a 40 dies. En el cas dels autònoms, la constitució es realitza durant el mateix dia.

Estalvi de despeses: el servei de tramitar l’alta de l’activitat a través del PAE és totalment gratuït. Tanmateix, les SL i les SLNE tindran les despeses  de Notaria i d’Inscripció definitiva al Registre Mercantil.


Què cal tenir en compte abans de adreçar-se al punt PAE?

Deixant de banda la part de la planificació de l'empresa, abans d'adreçar-se al punt PAE cal tenir clar els diferents aspectes de la forma jurídica que volem engegar. En aquest sentit, recomanem informar-se i assessorar-se sobre les diverses formes jurídiques existents, a més de les que es poden iniciar al punt PAE.

El Punt PAE d’Igualada, facilita uns formularis en funció de cada forma jurídica i una documentació que s'haurà d'aportar:

Els formularis estan dissenyats per ser omplerts de manera digital. A cada formulari es fa menció de la documentació que s'haurà d'aportar en cada cas. De fet, en el cas de les SL ó SLNE, cal fer un tràmit previ abans d'adreçar-se al punt PAE.

És molt important tenir clar quin és l'epígraf de l'IAE de la vostra activitat, ja que pot condicionar la fiscalitat i la manera de facturar. Per les activitats més conegudes encara us podem ajudar. Però davant d'altres activitats (més difícils d'enqüadrar), us recomanem que truqueu a Hisenda (901 33 55 33). Podeu ajudar-vos amb aquesta web: www.epigrafesiae.com. Pel què fa referència al Codi CNAE, us podrem orientar un cop tinguem l'epígraf de l'IAE.

El sistema permet posar una data d'inici de l'activitat posterior a la data de la visita al Punt PAE. Però la data d'inici d'activitat no pot superar els tres mesos, a comptar des de la data d'enviament del DUE.

Un cop es tinguin omplerts els formularis necessaris, s'ha de demanar cita i enviar-los al correu electrònic: oficinaempresa@aj-igualada.net


Quin és aquest “tràmit previ” en els casos de SL?

L'únic tràmit previ que s'ha de fer abans d'acudir a la cita amb el Punt PAE és el relatiu a la denominació social de l'empresa. Aquest tràmit es pot fer on-line i comporta pagament de taxes, però varia en funció de:

 • Si es tracta d'una SL, caldrà adreçar-se a la web del Registre Mercantil Central (www.rmc.es), buscar l'apartat Sol.licitud de Certificats i seguir els passos fins l'obtenció del certificat negatiu del nom.
 • En el cas d'una SLNE, es pot sol·licitar en el moment de la tramitació telemàtica del DUE.

En què consisteix la cita?

Durant la visita, el/la tècnic/a del PAE omplirà el Document Únic Electrònic (DUE) en una aplicació web on s'incorporen les dades principals (facilitades amb els formularis) i d'altres dades referents a l'activitat. Per aquest motiu, és important conèixer prèviament les característiques de l'activitat empresarial que engegarem, amb un assessorament previ.

En finalitzar la visita, la persona emprenedora disposarà d'un document que substitueix tots els documents oficials necessaris per a l'alta de l'empresa.


I després de la cita amb el punt PAE?

Després de la cita amb el PAE, la persona emprenedora tindrà la seva empresa gairebé en marxa. En el cas dels autònoms, l'activitat es considera iniciada (tret d'algunes particularitats). 

En el cas de les SL ó SLNE, el següent pas serà la cita notarial i, després d'aquesta, en uns 4 dies, l'empresa es considerarà constituïda i preparada per a l'inici d'activitats.

En qualsevol cas, cal tenir en compte que:

 • En cas de Declaració Prèvia (rebre factures abans de l'inici de l'activitat), el tràmit de comunicació d'inici d'activitat s'haurà de fer a la corresponent Delegació d'Hisenda, no pas al Punt PAE.
 • Qualsevol modificació posterior, s'haurà de fer als organismes corresponents (Agència Tributària, Seguretat Social, Oficina de Treball), no pas al Punt PAE.
 • La creació de l'empresa comporta una sèrie d'obligacions fiscals a tenir en compte. En cas de no conèixer be aquestes obligacions, es recomana la contractació d'una assessoria ó gestoria d'empreses.

Cal tenir en compte que el DUE no inclou:

- La Comunicació d'Obertura del Centre de Treball, tràmit d'obligatori compliment que es pot realitzar posteriorment.

- En cas que es contractin treballadors per compte aliena, la Comunicació dels contractes de treball al Servei Públic d’Ocupació Estatal - SEPE (només es podran comunicar a través del DUE els contractes en la modalitat d’Indefinit Complert Ordinari).

- La obtenció i legalització dels llibres.

- La inscripció, en cas que sigui necessari, en altres organismes oficials i/o registres.

- Sol·licitud de llicència o declaració/comunicació d’obertura a l’Ajuntament. Tanmateix, des del Punt PAE es podrà rebre informació i realitzar aquest tràmit.


En cas de SL ó SLNE, puc escollir el notari que vulgui?

No exactament. Una de les particularitats del Sistema de Tramitació Telemàtica del CIRCE (STT-CIRCE) és que només aquells notaris que estiguin en el sistema, poden ser escollits per a la cita notarial. En el moment d'omplir el DUE en el punt PAE, es podrà escollir el notari que hi estigui adscrit al conveni.

Podeu fer una recerca prèvia dels notaris mitjançant la pàgina web del CIRCE:

Buscador de Notaris per a :

                       SRL 

                       SLNE


En qualsevol cas... es poden iniciar els tràmits de creació d'empresa on-line?

Sí. De fet, si un emprenedor disposa de signatura electrònica, mitjançant el Sistema de Tramitació Telemàtica del CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas)podrà fer tots els passos per sí sol, accedint a la web del CIRCE  i seguint els passos de emplenament del Document Únic Electrònic (DUE).

No obstant això, donat que el DUE demana informació que pot ser complexa, es recomana adreçar-se al punt PAE Igualada, on se us assessorarà sobre els principals aspectes a tenir en compte.


                                                                        

   
 

 • Compartir