Sou a: Dinamització Econòmica / Subvencions i Ajuts / Ajuts per a autònoms

Ajuts per a autònoms

Subvenció per la posada en marxa d'una activitat econòmica, per part de persones desocupades i que es constitueixen en treballadors autònoms.

L'Ajuntament d’Igualada subvencionarà per cada nova alta en el RETA de la Seguretat Social, fins el màxim del 100% de la quota mensual a pagar durant els 6 primers mesos un cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte i, fins el màxim del 50% de la quota mensual a pagar els 6 mesos següents un cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte, amb un import màxim total de 500€.

Aquests percentatges de subvenció podran variar a la baixa, segons sigui el nombre de sol·licituds aprovades i la disponibilitat econòmica resultant.

El fet de no mantenir l’alta al RETA durant el període mínim inicial de sis mesos, donarà lloc a la revocació total de la subvenció.

Tota la informació aquí.

EN AQUEST MOMENT NO ESTÀ OBERTA LA CONVOCATÒRIA

  • Compartir