Cicles Formatius que imparteix La Gaspar

Estudis de Grau Mitjà

1. Assistència al producte gràfic imprès (LOE)

Aquests estudis capaciten per interpretar i dur a terme les diferents fases d'un projecte gràfic interactiu, d'acord amb les prescripcions tècniques i d'estil, fins a obtenir un producte gràfic en suport web adequat als objectius comunicatius inicials.

La durada és de 1.600 hores (1.400 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.

Mòduls: Anglès Tècnic (66 hores), Autoedició (377 hores), Dibuix Artístic (99 hores), Dibuix Tècnic (66 hores), Fonaments del Disseny Gràfic (99 hores), Història del Disseny Gràfic (66 hores), Mitjans Informàtics (99 hores), Obra Final (66 hores), Projectes (33 hores), Producció i Impressió (165 hores), Tipografia (99 hores), Volum (99 hores), Formació i Orientació Laboral (66 hores), Formació Pràctica en Centres de Treball  (200 hores).

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica d'arts plàstiques i disseny d'Assistència al producte gràfic imprès.

2. Artesania de complements de cuir (LOGSE)

Aquests estudis estan orientats a la formació de professionals en el coneixement i la manipulació del cuir, i en la seva aplicació al camp específic de la indumentària.

Capaciten per exercir l'activitat professional en tallers artístics artesanals, en empreses relacionades amb aquest sector o com a professionals autònoms.

Els professionals d'aquest nivell desenvolupen l'activitat en tallers i empreses de caràcter artesanal o industrial, ja siguin públics o privats, petits, mitjans o grans, relacionats amb el camp propi de l'artesania de complements del cuir. També poden exercir com a professionals independents o associats en cooperativa.

Tenen una durada de 1.600 hores (1.575 en un centre educatiu i 25 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Mòduls: Dibuix Artístic (150 hores), Dibuix Tècnic (150 hores), Volum (150 hores), Història de la Cultura i l'Art de la Indumentària (50 hores), Anglès Tècnic (50 hores), Mitjans Informàtics (100 hores), Taller de Cuir (700 hores), Formació i Orientació Laboral (50 hores), Materials i Tecnologia (50 hores), Taller d'Emmotllat i Buidat (50 hores), Fase de Pràctiques en Empreses, Estudis o Tallers (25 hores), Obra Final (75 hores)

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica d'arts plàstiques i disseny en Artesania de complements de cuir.

Estudis de Grau Superior

1. Gràfica Publicitària (LOE)

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte de gràfica publicitària, amb els controls de qualitat corresponents, i de les aplicacions vinculades a la comunicació gràfica, fer-ne el seguiment posterior i el control de qualitat en la indústria gràfica, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

La durada és de 2.000 hores (1.720 en un centre educatiu i 280 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Les pràctiques en empreses t'ajudaran a accedir a un lloc de treball.

Mòdul: Fonaments de la Representació i l'Expressió Visual (99 hores), Fonaments del Disseny Gràfic (99 hores), Fotografia (99 hores), Història de la Imatge Publicitària (99 hores), Llenguatge i Tecnologia Audiovisual (198 hores), Mitjans Informàtics (99 hores), Projectes de Gràfica Publicitària (400 hores), Projecte Integrat (99 hores), Teoria de la Imatge (66 hores), Teoria de la Publicitat i Màrqueting (99 hores), Tipografia (198 hores), Formació i Orientació Laboral (66 hores), Crèdits de lliure disposició: Packaging (99 hores), Formació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers (280 hores).

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny en Gràfica Publicitària.

Consulteu a l’Escola municipal d’art Gaspar Camps, "La Gaspar", les condicions i requisits per cursar aquests estudis reglats.

  • Compartir