Sou a: Hisenda / Intervenció, Rendes i exaccions, Comptabilitat i Tresoreria

Intervenció, Rendes i Exaccions, Comptabilitat i Tresoreria

Dins la Regidoria d'Hisenda i Interior, el Servei d'Intervenció i Rendes i Exaccions se n'encarrega de la planificació i gestió de les rendes i exaccions municipals. Elaboració i actualització dels padrons de rendes i exaccions municipals. Coordinació i direcció dels processos i procediments de les rendes i exaccions municipals. Coordinació amb els organismes externs col·laboradors en la matèria. Assessoria jurídica, especialment en les  matèries d’Hisenda i en l’àmbit dels organismes autònoms i societats municipals. Les competències del lloc d’Intervenció es resumeixen en el control i fiscalització interna en la gestió econòmica, financera i pressupostària i en la comptabilitat, regulades en els art. 4 i 6 del RD 1174/87.

El Servei de Comptabilitat se n'encarrega de la comptabilitat de l’ajuntament i els seus organismes autònoms, aplicant la normativa comptable vigent. Realització de la documentació corresponent als diferents subsistemes o àrees comptables, a través dels quals s’estructura el registre de les operacions: pressupost de despeses, pressupost d’ingressos, pressupost d’operacions no pressupostàries, tresoreria, endeutament i recursos afectats.

Finalment, el Servei de Tresoreria és el responsable del maneig i la custòdia de fons, valors i efectes de l’ajuntament i els seus organismes autònoms, de conformitat amb allò establert per les disposicions legals vigents. Els serveis de recaptació municipals. Les competències del lloc de Tresoreria es resumeixen en la tresoreria i recaptació municipal, regulades en l’art. 5 del RD 1174/87


  • Compartir