Sou a: Hisenda / Interior / Recursos Humans, Organització i Tecnologíes de la informació

Recursos Humans, Organització i Tecnologíes de la informació

En l'àmbit de la Regidoria d'Hisenda, Coordinació i Règim intern, el Servei de Recursos Humans és el responsable de la planificació i gestió dels recursos humans. Se n'encarrega de l'aprovació la plantilla i de documents com ara les relacions de llocs de treball, les descripcions de llocs de treball i el manual de funcions. El registre de personal. La gestió de les competències professionals. La planificació i execució de la formació del personal. La provisió dels llocs de treball. Les relacions laborals. La prevenció dels riscos laborals. L’administració del personal.

El Servei d'Organització i Tecnologíes de la informació és el responsable de planificar, desenvolupar i millorar l’estructura organitzativa municipal. Elabora les propostes d’organigrames, relacions de llocs de treball, descripcions de lloc de treball i manual de funcions. Els processos i procediments i el manual de processos. Anàlisi i millora. La innovació en la gestió municipal: organització i desplegament de l’administració electrònica, ús de les xarxes socials, etc. Els sistemes de qualitat i de millora contínua (ISO, EFQM, CAF). El control de gestió en l’Administració municipal: Plans d’acció de govern, Plans de viabilitat econòmica i Plans d’eficiència, direcció per objectius, indicadors de gestió, quadres de comandament, cartes de serveis, protocols d’atenció ciutadana, transparència de la informació. L’arxiu de la documentació municipal. La gestió documental i l’arxiu electrònics. El padró municipal d'habitants.

Sistemes d'Informació aporta les eines informàtiques i de sistemes d’informació i comunicació. Els sistemes de resolució de les incidències informàtiques, interns o externs, per a tota la plantilla. La protecció de dades de caràcter personal. Les eines tecnològiques per l’aplicació de l’administració electrònica. Els instruments tecnològics per a les diferents necessitats organitzatives i funcionals de l’ajuntament.

  • Compartir