Sou a: Hisenda / Interior / Secretaria, Compres, Contractació i Multes

Secretaria, Compres, Contractació i Multes

En l'àmbit de la Regidoria d'Hisenda, Coordinació i Règim intern, el Servei de Secretaria és el responsable de la coordinació del funcionament dels diferents òrgans col·legiats de l’ajuntament i organismes vinculats. El compliment dels respectius calendaris de convocatòries i reunions. L’impuls de l’aplicació de la nova normativa que es va generant en els diversos àmbits materials d’actuació municipal. Les competències  del lloc de Secretaria es resumeixen en l’exercici de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu, regulades en l’art. 2 i 3 del RD 1174/87.

Per la seva banda, el Servei de Compres, Contractació i Multes, se n'encarrega de les compres i la contractació municipal. L’anàlisi i millora dels processos de compra i de contractació municipal. Les multes municipals. El procediment sancionador. Les reclamacions patrimonials. L’anàlisi i millora del processos i procediments sancionadors municipals. Assessoria jurídica, especialment en les  matèries d’Interior i en l’àmbit dels organismes autònoms i societats municipals. 

  • Compartir