Sou a: Entorn Comunitari i Cooperació / Cooperació i solidaritat / Comissió Igualada Solidària

Comissió Igualada Solidària

(La creació i la regulació d’aquesta comissió va ser aprovada per l’Ajuntament d'Igualada en la sessió plenària del 12 de juliol de 1994. Des de llavors, aquesta regulació ha esdevingut un marc per al seu funcionament, però s’ha primat en tot moment una interpretació flexible per tal d’adaptar la comissió a les circumstàncies concretes i aconseguir  un funcionament pràctic i eficaç per als seus objectius).

INTRODUCCIÓ

La ciutat d’Igualada des de fa molt temps està preocupada pels problemes del tercer món. Aquesta preocupació ha motivat l’existència d’una sèrie d’entitats i persones que s’han dedicat a ajudar els habitants d’aquests països. Aquestes entitats i persones, generalment, no han actuat d’una manera conjunta sinó seguint la seva pròpia iniciativa. Creiem que una coordinació en els seus esforços seria molt profitosa per assolir-ne un major rendiment.

L’Ajuntament d’Igualada en el pressupost de 1993, va incloure una partida de Cooperació a l’Àrea de Benestar Social amb la pretensió d’incrementar-la per tal d’apropar-la cada vegada més al 0,7 % citat. Alhora ha engegat una sèrie d’accions incloses en el Programa de cooperació, com poden ser la campanya “Igualada amb Sarajevo”, el suport al programa dels refugiats bosnians de Creu Roja Anoia i altres projectes.

Actualment, l’Ajuntament d’Igualada té signats 3 protocols d’amistat i col·laboració en l’àmbit de la cooperació internacional amb:

   • Comunitat de Nueva Esperanza (El Salvador)
   • Mahbes, campament de refugiats sahrauís (Tinduff)
   • Tràvnik, municipi de Bòsnia

A partir de 1993 s’han finançat diferents projectes de cooperació.

PROPOSTA

Per tal de donar cabuda a altres projectes de solidaritat i cooperació, es proposa crear una comissió que estigui integrada per tots els grups amb representació política a l’Ajuntament, i per totes aquelles organitzacions amb implantació a la ciutat, l’objectiu de les quals sigui treballar en el camp de la cooperació i la solidaritat internacionals, coordinant els esforços de totes les entitats que hi treballen.

Així, es tracta de trobar una fórmula organitzativa amb la màxima participació ciutadana que, tot respectant la identitat i el treball de cada entitat, serveixi perquè cap d’elles es senti aliena i aïllada, i pugui col·laborar en l’objectiu de fer una Igualada més solidària.

En aquest sentit es va crear  la Comissió Igualada Solidària com una estructura organitzativa i de funcionament, amb representació dels grups municipals de l’Ajuntament i de les entitats de cooperació.

Aquesta comissió té com a finalitat treballar per la solidaritat d’una manera directa i la cooperació. El mètode de treball es basa en la participació ciutadana de les decisions, el control i la transparència dels recursos.

OBJECTIUS GENERALS

 • Aconseguir un món més humà, més equitatiu i més just.
 • Intentar reduir les desigualtats entre els països del Nord i del Sud prioritàriament, sens oblidar altres realitats com la dels països de l’Est.
 • Oferir informació sobre cultures i societats del món, per ajudar a descobrir-les. Acceptar la realitat cultural, tot renunciant a la pretensió de domini d’una cultura sobre una altra.
 • Sensibilitzar, mobilitzar i transformar l’opinió pública dels ciutadans i ciutadanes d’Igualada, perquè puguin assumir el compromís que comporta la solidaritat envers els altres pobles i cultures, tot adquirint una posició activa en la construcció d’un nou ordre internacional, fonamental en la justícia, en la pau i en el respecte mutu.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Potenciar i consolidar l’amistat i la col·laboració amb Nueva Esperanza, amb Mahbes i amb Tràvnik, i a través d’aquestes comunitats, amb els pobles respectius.
 • Donar suport a grups i entitats locals que treballin la solidaritat amb el Tercer Món, donant suport amb projectes o campanyes específiques de caire solidari.
 • Donar cobertura ciutadana a propostes i iniciatives de treball solidari sorgides d’entitats de la nostra ciutat.
 • Coordinar i aglutinar aquelles institucions ciutadanes, públiques i privades, que realitzen de forma continuada o puntual, tasques relacionades amb la solidaritat envers altres pobles. Aquesta coordinació té com a finalitat la recerca i potenciació d’objectius comuns, i mai no ha de significar la possible anul·lació de les funcions específiques de les entitats integrants de la Comissió.
 • Donar suport humà i material a situacions d’emergència que es puguin presentar en moments concrets, per tal d’ajudar les persones afectades per catàstrofes humanes o naturals.
 • Treballar per la pau i el respecte dels drets humans.
 • Donar suport a les iniciatives d’intercanvis culturals entre els pobles, facilitant l’apropament de les diferents cultures, folklore, costums, idees i preocupacions.
 • Incidir en la conscienciació dels igualadins i les igualadines sobre la greu situació de crisi en què es troben els països subdesenvolupats. La necessitat d’un canvi en les relacions internacionals, basades en criteris de justícia, pau i solidaritat, resulta cada dia més evident, i és funció de la Comissió Igualada Solidària fer arribar aquest missatge a tots els habitants de la ciutat, mitjançant:
 • La difusió de la informació sobre les diferents iniciatives  assumides per la Comissió Igualada Solidària.
 • El desenvolupament o el suport a activitats relacionades amb la solidaritat.       
 • La realització de campanyes de solidaritat.
 • La distribució de materials educatius per a les escoles.
 • La crida a la participació, etc.
 • Ser un punt de referència a la ciutat per a tots els ciutadans i ciutadanes d’Igualada que vulguin treballar per la solidaritat.

 

CRITERIS D’ACTUACIÓ

 1. L’actuació de la Comissió Igualada Solidària serà sempre sota criteris humanitaris independents de les condicions polítiques, religioses i ètniques de cada país.
 2. La Comissió estarà integrada per tots els grups municipals presents al consistori, i per les entitats d’àmbit local o no, però amb implantació a la ciutat, que treballin el tema de la solidaritat envers altres pobles de forma continuada i activa a nivell d’igualada.
 3. Tots els membres de la Comissió hauran de participar amb la seva presència a les reunions, s’hauran d’implicar en l’organització i hauran de col·laborar en les activitats que es realitzin.
 4. Es potenciaran projectes de cooperació, campanyes i activitats destinades a acomplir els objectius que té marcats la Comissió. Aquestes accions han de tenir el seu origen a Igualada o comptar amb una participació significativa d’entitats, grups o persones de la ciutat.
 5. La Comissió fugirà habitualment dels ajuts puntuals, llevat dels casos d’emergència o catàstrofe, potenciant iniciatives de cooperació que suposin el creixement dels projectes proposats per la o les entitats membres.
 6. La Comissió Igualada Solidària actuarà de manera coordinada amb els diferents departaments de l’Ajuntament i amb diferents entitats de la ciutat (associacions de veïns o de barri, associacions de pares i mares, grups de joves, entitats culturals, esportives, sindicals…), segons les temàtiques plantejades.
 7. L’actuació de la Comissió Igualada Solidària haurà de preservar d’una manera clara la independència de totes i cada una de les entitats que la integren.

ORGANITZACIÓ DE LA COMISSIÓ IGUALADA SOLIDÀRIA

1. La composició de la Comissió Igualada Solidària és la següent:            

  • Un representant de cada un dels grups municipals.
  • Un representant de cada una de les entitats de la ciutat que treballin la solidaritat i que vulguin formar part de la Comissió i que aquesta així ho hagi decidit.
  • Podrà haver-hi un suport administratiu si així es creu convenient i l’Ajuntament ho decideix, a petició de la Comissió.
  • Els membres de la Comissió podran elegir un coordinador, si ho creuen convenient.

2. Les decisions es prendran sempre que es pugui per consens. Si això no fos possible, s’actuarà per majoria qualitativa, representada per 75 % dels vots.
3. La Comissió establirà el seu propi ritme i calendari de reunions, en funció dels projectes proposats.
4. L’Ajuntament facilitarà la infraestructura necessària per portar a terme les activitats que la Comissió hagi decidit organitzar o donar suport a nivell de la ciutat: local, entarimats, instal·lacions elèctriques, etc.

 

 • Compartir