Sou a: Qualitat Urbana / Urbanisme / Planejament vigent

Planejament vigent

 

La planificació urbanística de la ciutat d’Igualada es porta a terme mitjançant el planejament urbanístic general, que és integrat pel Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, el Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i les normes de planejament urbanístic.

Alhora, el planejament urbanístic general es desenvolupa per mitjà del planejament urbanístic derivat que és l’integrat pels plans especials urbanístics, pels plans de millora urbana, pels plans parcials urbanístics i pels plans parcials urbanístics de delimitació.

El vigent Pla General d’Ordenació va ser aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, l’any 1986. Les modificacions puntuals efectuades amb posterioritat van ser recollides en el Text Refós del Pla General d’Ordenació, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el dia 15 de juny de 2005. No incorpora les modificacions posteriors. En aquest cas, veure el Registre de Planejament vigent Urbanístic de Catalunya (RPUC).

En aquesta pàgina podeu accedir a aquest Text refós i al Registre de planejament urbanístic de Catalunya que garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la consulta d'aquests, tant de forma presencial com per mitjans telemàtics.

Normes urbanístiques

Disposicions addicionals

Convenis urbanístics

Ordenança reguladora dels establiments de concurrència pública

Catàleg d'elements i béns protegits

Plànol del catàleg d'elements protegits

Fitxes de la núm. 1 a la núm. 60 del Pla Especial de Protecció i Conservació del Patrimoni Arquitectònic.

Fitxes de la núm. 62 a la núm. 129 del Pla Especial de Protecció i Conservació del Patrimoni Arquitectònic.

Memòria del Pla Especial de Protecció i Conservació del Patrimoni Arquitectònic.

Plànols de les franges de seguretat que afecten els creixements urbans als voltants d'establiments afectats per la legislació d'accidents greus existents

S’adjunta la informació gràfica de les franges de seguretat i corbes isorisc dels dos establiments afectats per la legislació d’accidents greus del nostre municipi, segons la informació facilitada a l’Ajuntament d’Igualada per la Subdirecció General de Seguretat Industrial, del Departament d’Empresa i Coneixement, de la Generalitat de Catalunya, per donar compliment a la Instrucció 8/2007 SIE Creixements urbans als voltants d’establiments afectats per la legislació d’accidents greus existents.

Plànol número 1

Plànol número 2

Cartografia del Text Refós Pla General d'Ordenació d'Igualada

Les diferents fulles s´han creat a partir d´una fulla tamany DIN-A1 a escala 1:1000, segons la distribució que teniu a continuació. Clicant sobre la imatge, anireu a la Seu electrònica de l'Ajuntament on podreu descarregar les fulles que desitgeu.

Accés als fulls de la cartografia del Text Refós del Pla General d'Ordenació.

Enllaços destacats

RPUC: El Registre de planejament urbanístic de Catalunya, garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la consulta d'aquests, tant de forma presencial com per mitjans telemàtics, d'acord amb les determinacions dels articles 17 i 18 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

Aquí trobareu tots els instruments de planejament urbanístic aprovats i en vigor de l'Ajuntament.

Accés al RPUC (Registre de planejament urbanístic de Catalunya)

MUC: Mapa urbanístic de Catalunya. El mapa urbanístic permet ubicar la delimitació dels expedients en el mapa i tenir una visió homogènia i sintètica del planejament general vigent, amb valor informatiu.

Accés al MUC (Mapa urbanístic de Catalunya) d'Igualada

  • Compartir