Sou a: Qualitat Urbana / Urbanisme / Arxius descarregables

Arxius descarregables

Accediu als arxius addicionals que acompanyen a les publicacions oficials d'Urbanisme a l'e-Tauler de l'Ajuntament d'Igualada.

ProjecteArxius

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE

HORITZÓ 2025

Informe PMUS

Memòria

Document 2 - part 1

Document 2 - part 2

Document 2 - part 3

Document 3 - plànols 1

Document 3 - plànols 2

Document 4 - part. ciutadana

Document 5 - ambiental

PLA LOCAL D'HABITATGE

Fase ll - Document per l'exposició pública 

PROJECTE EXECUTIU DEL TRAM DE L’ANELLA VERDA D’IGUALADA, GUIXERA DE CAN MASARNAU

Memòria

PROJECTE PER A UN BIOLLAC AL PARC CENTRAL D'IGUALADA

Memòria

PROJECTE EXECUTIU PER LA RECUPERACIÓ DE SOLAR EN DESÚS PER LA MILLORA DE LA MOBILITAT DEL BARRI DEL CENTRE PONENT DE LA CIUTAT D’IGUALADA

Memòria

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D'UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRES GUIMARAES, CARRER ITÀLIA I LES PARCEL.LES INDUSTRIAL

Memòria

Part 1

Part 2

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ I IMPLANTACIÓ DE
GESPA AL CAMP DE FUTBOL DE FÀTIMA
D’IGUALADA

Memòria

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST

Memòria

PROJECTE EXECUTIU PER LA CONNEXIÓ DE L'ANELLA VERDA ENTRE EL PARC DE VALLBONA I L'AVINGUDA DE CATALUNYA, IGUALADA.

Memòria

PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES PER L’ARRANJAMENT D’UN TRAM DE L’ANELLA VERDA
D’IGUALADA AL PARC DE LES COMES.

Memòria

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL NOU EDIFICI DEL CAMPUS DE CIÈNCIES
DE LA SALUT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA.
CAMPUS UDL IGUALADA, PASSEIG VERDAGUER

Memòria

Plànols

PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU DEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO

Memòria

part 1

part 2

part 3

part 4

part 5

part 6

part 7

PROJECTE D'OBRES ORDINÀRIES PER L'ARRANJAMENT D'UN TRAM DE L'ANELLA VERDA D'IGUALADA AL PARC DE LES COMES

Memòria

PROJECTE D'OBRES DE REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA TERCERA DE L'ANTIC EDIFICI VIVES VIDAL PER A LA UBICACIÓ DE LA SEU D'IGUALADA FASHION&DESIGN HUB

Tom 1 - Memòria i annexes

Tom 2 - Memòria i annexes

PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA I LA CONNECTIVITAT DEL PARC FLUVIAL DE L'ANOIA. RIERA D'ÒDENA.

Tom 1 - Memòria i annexes

Tom 2 - Plànols i pressupost

PROJECTE EXECUTIU DE MODERNITZACIÓ I MILLORA INTEGRAL D'INFRAESTRUCTURES DELS CARRERS ALEMANYA I GRAN BRETANYA ENTRE L'AVINGUDA PAÏSOS CATALANS I EL CARRER FRANÇA I I ELS TRAMS DELS CARRERS INTERMITJOS, ENTRE ELLS, ELS CARRERS ITÀLIA, LUXEMBURG I FRANÇA DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE LES COMES EN EL TERME MUNICIPAL D'IGUALADA.

Tom 1 - Memòria i annexes

Tom 2 - Plànols i pressupost

PROJECTE EXECUTIU DE MUR DE CONTENCIÓ PER A LA DEFINICIÓ DE LA PARCEL.LA DE L'IES BADIA I MARGARIT, I REPERFILAT DE TERRES DE L'ENTORN DEL TERME MUNICIPAL D'IGUALADA.

Memòria

PROJECTE D'URBANITZACIÓ AVINGUDES CATALUNYA, DEL MESTRE MONTANER, DE BARCELONA I CARRER SENSE NOM

Memòria i plànols

PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT I REFORMA DEL PONT SOBRE EL TORRENT DE VALLDAURA A LA CARRETERA N-IIa

Memòria

PROJECTE CONSTRUCTIU DE DIPÒSIT SOTERRAT
I ABASTAMENT AL PARC CENTRAL D’IGUALADA

Memòria i plànols

ENDERROC D'EDIFICI D'ANTIC HOSPITAL I COBERTES AUXILIARS

Memòria

PROJECTE DE MILLORA DEL CARRER DELS ESQUILADORS

Memòria

PROJECTE DE PAISATGE DINS L’ÀMBIT DEL FORT DE SANT MAGÍ

Projecte

PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DE LA PLAÇA DE LA MASUCA

Projecte

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU CENTRE CIVIC NORD.

Projecte

PROJECTE EXECUTIU PER LA NOVA PISTA POLIESPORTIVA COBERTA AL COMPLEX ESPORTIU "LES COMES".

Projecte, plànols i geotècnic

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO D’IGUALADA A LA PARCEL·LA DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUADA A L’AV. MESTRE MONTANER 48-49.

AJUST DE LÍMITS DE LA CLAU 2 I IMPLANTACIÓ DE LA CLAU 3.

Memòria, plànols i annexes

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ D’IGUALADA A L’ILLA COMPRESA ENTRE EL PASSEIG DE MOSSÈN CINTO VERDAGUER I ELS CARRERS DE SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA, DE SANT CARLES I DEL CARDENAL VIVES.

Memòria, plànols i annexes

PROJECTE DE REHABILITACIÓ I MEMÒRIA VALORADA PEL REAJUSTAMENT GEOMÈTRIC DEL PROJECTE
D’ADEQUACIÓ DE L’INTERIOR DE L’ESPAI DE LA PLAÇA CASTELLS.

Memòria

REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LES PISTES DE JOC DE FRONTENIS DE L'EDIFICI DEL MOLÍ NOU.

Memòria

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ PER REQUALIFICAR DE CLAU 17 INDUSTRIAL A CLAU 3b SISTEMA D’EQUIPAMENTS, DUES FINQUES SITUADES AL CAMÍ DEL REC 15-17, D’IGUALADA

Memòria, plànols i annexes

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE L'ANTIC EDIFICI DE LA TENERIA PER A EDIFICI DOCENT I ARXIU COMARCAL DE L'ANOIA

Volum 1

Volums 2 i 3

PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DEL PARC DE LES COMES

Memòria i annexes

Plànols, plecs i pressupostos

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN NOU ESPAI COBERT D'ENTRENAMENT A L'ESTADI ATLÈTIC

Memòria

PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL TALÚS DE L’ESPAI LLIURE DE L’AVINGUDA CATALUNYA, ENTRE ELS CARRERS DE FRANÇA I ITÀLIA.

Memòria i annexes

Plànols, plecs i pressupostos

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'UN TERRENY DEMANIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA GALERIA SUBTERRÀNIA PER AL PAS DE PERSONES ENTRE L'IMMOBLE A CONSTRUIR EN EL SOLAR ASSENYALAT AMB ELS NÚM. 90-92-94 DEL CARRER DE L'AURORA I L'APARCAMENT PÚBLIC DE CAL FONT.

Memòria

Plec de condicions

plànol situació

plànol 2

plànol 3

PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT DELS CARRERS DE JOAN MERCADER, TRAGINERS I PLAÇA DELS TRAGINERS

Memòria

PROJECTE EXECUTIU DEL MUR DE CONTENCIÓ PARC DEL REPÒS - CEMENTIRI VELL D'IGUALADA

Memòria

NOVA INSTAL·LACIÓ D'UN DIPÒSIT I SURTIDOR DE GASOIL, I ZONA DE RENTAT EN L'ESTACIÓ D’AUTOBÚS D'IGUADALA

Projecte 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ARTICLE 77 DE LA NORMATIVA DEL TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ D’IGUALADA, EN RELACIÓ A LA ZONA 14a. NOMBRE D’HABITATGES I USOS PERMESOS.

Memòria

APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'AMBIT DE L'ILLA DEFINIDA PEL PASSEIG VERDAGUER, ELS CARRERS DE NICOLAU TOUS I DEL BISBE PERELLÓ I EL FRONT EST ESTACIÓ D'AUTOBUSOS D'IGUALADA.

Projecte d'urbanització

 

REPARCEL·LACIÓ FINQUES INCLOSES EN EL POLÍGON D'ACTUACIÓ DEFINIT PER LA MPPGO A L'AMBIT DE L'ILLA DEFINIDA PEL PASSEIG VERDAGUER, ELS CARRERS DE NICOLAU TOUS I DEL BISBE PERELLÓ I EL FRONT EST ESTACIÓ D'AUTOBUSOS, D'IGUALADA

Memòria 

Arxius addicionals

  • Compartir