Sou a: Acció Social i Habitatge / Igualtat de gènere / Pla d'Igualtat de Gènere

Pla d'Igualtat de Gènere

El desenvolupament de les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques d’àmbit local són dos processos inacabats i en constant revisió a Catalunya. Tal com reconeix la darrera Llei d’ Igualtat efectiva de dones i homes aprovada pel Parlament de Catalunya el 21 de juliol de 2015 (Llei/2015) “malgrat els nombrosos exemples de reconeixement formal i dels progressos fets fins al moment, la igualtat de dones i homes en la vida quotidiana encara no és una realitat. A la pràctica, dones i homes no gaudeixen dels mateixos drets, ja que persisteixen desigualtats polítiques, econòmiques i culturals (...) Aquestes desigualtats són el resultat d’estructures socials que es fonamenten en nombrosos estereotips presents en la família, l’educació, la cultura, els mitjans de comunicació, el món laboral i l’organització social, entre altres àmbits. (... ), així cal “actuar en tots aquests àmbits de desigualtat fent-hi una nova aproximació i duent-hi a terme canvis estructurals.(...).

Per desenvolupar aquestes polítiques, i en el marc de les seves competències, els ens locals han adoptat diferents estratègies i s’han dotat de diversos instruments i serveis que han permès avançar en aquest camí cap a la igualtat de gènere. En aquest sentit, un dels principals instruments posats en marxa a la demarcació de Barcelona han estat els Plans d’Igualtat municipals o supramunicipals, que permeten la planificació i priorització de les actuacions en matèria d’igualtat de gènere durant un període de temps determinat, que sol ser de dos a cinc anys.

La Mancomunitat de la Conca d’Òdena va desenvolupar el seu primer Pla d’Igualtat de Gènere durant els anys 2010-12, que posteriorment va prorrogar fins el 2015. L’any 2014 es va dur a terme una avaluació d’aquest Pla d’igualtat, treball que va permetre analitzar i obtenir coneixement sobre els resultats de les accions endegades i valorar-ne la seva aplicació.

Aquest informe d’avaluació és l’instrument que ha permès situar el punt de partida per a dissenyar i elaborar el nou Pla d’Igualtat de Gènere 2016-19, tasca que s’ha desenvolupat al llarg del passat 2015.

  • Compartir