Sou a: Dinamització Econòmica / Emprenedoria i empresa / Punt PAE - Punt d'Atenció a l' Emprenedor

Punt PAE - Punt d'Atenció a l' Emprenedor

Crea la teva empresa de manera gratuïta mitjançant el Punt PAE.

L’Ajuntament d’Igualada està acreditat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per poder tramitar telemàticament la constitució d’empreses a través del Document Únic Electrònic (DUE).

La tramitació telemàtica agilitza el procés de constitució de l’empresa ja que permet gestionar, d’un sol cop, fins a 22 tràmits relatius a l’alta de l’empresa davant d’organismes com Hisenda i la Seguretat Social.


És imprescindible sol·licitar cita prèvia:

 • Trucant al telèfon d’IG-NOVA Tecnoespai: 93 806 65 55
 • Enviant un correu electrònic a oficinaempresa@aj-igualada.net
 • Presencialment, a les instal·lacions d’IG-NOVA Tecnoespai (Av. Barcelona, 105), Igualada 

1. Quines són les avantatges de crear la teva empresa mitjançant el PAE?
Amb les dades aportades per la persona emprenedora, el Punt PAE realitza la complementació i l’enviament del DUE i de manera automàtica, es realitzen els tràmits necessaris per constituir l’empresa. Els principals avantatges d’aquesta tramitació són:

a ) Evita desplaçaments i nous interlocutors
Els únics desplaçaments que l’emprenedor haurà de fer són: Al Punt PAE per tramitar el DUE.
En el cas de la SL: a la Notaria per la signatura de les escriptures de constitució

b ) Estalvi de tràmits: Es poden gestionar d’un sol cop fins a 22 tràmits amb les diferents administracions implicades (segons el tipus d’empresa)

c ) Estalvi de temps

 • Autònom: l’alta com a autònom es pot realitzar el mateix dia.
 • SL: es pot constituir la societat en un termini de  48 hores (tot i que dependrà de quan es pugui acordar la cita al Notari)

d ) Estalvi de despeses: El servei és totalment gratuït. Tanmateix, les SL tindran les despeses de Notaria i d’Inscripció al Registre Mercantil.

 

2. Què cal tenir en compte abans de adreçar-se al punt PAE?
Abans d'adreçar-se al punt PAE, cal tenir clar els diferents aspectes de la forma jurídica que volem iniciar.

A través del servei d’Assessorament Empresarial, prèviament a l’alta de l’activitat podem informar-te de les diverses formes jurídiques, dels ajuts i/o subvencions vigents i assessorar-te en l’elaboració del Pla d’Empresa.

 

3. Quina tipologia d’empreses es poden donar d’alta?4. Quina tipologia d’empreses es poden donar de baixa?

 

5. Què és el DUE?

El DUE (Document Únic Electrònic) és un document que recull totes les dades necessàries per a la constitució i posada en marxa de l’empresa. Aquest document substitueix a múltiples formularis requerits per organismes i administracions involucrades en el procés de creació d’empreses (com Hisenda i la Seguretat Social).6. Quines dades hauré d’aportar al Punt PAE si vull tramitar l’alta com a autònom?


7. Quins tràmits inclou el DUE en l’alta d’un empresari individual o autònom?

 • Tràmits amb la Seguretat Social:

> L’afiliació i l’alta de l’empresari en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).
> Els Codis de Comptes de Cotització.
> L’afiliació i l’alta dels treballadors, en cas que n’hi hagi.

 • Tràmits amb l’Agència Tributària:

> Comunicació de l’inici d’activitat a l’Agència Tributària. Declaració Censal.

 • Sol·licitud de Reserva de Marca o Nom Comercial a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). Aquest tràmit és opcional.
 • Comunicació dels contractes de treball al Servei Públic d’Ocupació Estatal – SEPE: Aquest tràmit consisteix en realitzar la legalització o alta dels contractes dels treballadors per compra aliena, en cas que n’hi hagi. Només es podran comunicar a través del DUE els contractes en la modalitat d’Indefinit Complert Ordinari.

 

8. Quins tràmits NO inclou el DUE en l’alta d’un empresari individual o autònom? 

 • Comunicació d'Obertura del Centre de Treball
 • En cas que es contractin treballadors per compte aliena, la Comunicació dels contractes de treball al Servei Públic d’Ocupació Estatal - SEPE (només es podran comunicar a través del DUE els contractes en la modalitat d’Indefinit Complert Ordinari).
 • Obtenció i legalització dels llibres.
 • Sol·licitud de llicència o declaració/comunicació d’obertura a l’Ajuntament. Tanmateix, des del Punt PAE es podrà rebre informació d’aquest tràmit.

 

9. Quin és el cost de donar d’alta un autònom a través del PAE o una SCP?

El servei és gratuït. L’autònom no tindrà cap cost de donar d’alta l’activitat.

10. Quines dades hauré d’aportar al Punt PAE si vull tramitar l’alta d’una SL?

11. Quins tràmits inclou el DUE en la constitució d’una SL?

a ) Tràmits amb la Seguretat Social

 • L’afiliació i l’alta dels socis.
 • Els Codis de Comptes de Cotització.
 • L’afiliació i alta dels treballadors, en cas que n’hi hagi.

b ) Tràmits amb l’Agència Tributària:

 • Comunicació de l’inici d’activitat a l’Agència Tributària. Declaració Censal.
 • Sol·licitud del NIF provisional.
 • Sol·licitud del NIF definitiu de la societat.
 • Liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP/AJD): Tot i que actualment la constitució de Societats està exempta del pagament d’aquest impost, és necessària l’obtenció del justificant de pagament de l’impost (model 600).

c ) Sol·licitud de Reserva de Marca o Nom Comercial a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). Aquest tràmit és opcional.

d ) Comunicació dels contractes de treball al SEPE. Aquest tràmit consisteix en realitzar la legalització o alta dels contractes dels treballadors per compra aliena, en cas que n’hi hagi. Només es podran comunicar a través del DUE els contractes en la modalitat d’Indefinit Complert Ordinari.

e ) Atorgament de l’Escriptura de Constitució: amb l’enviament del DUE, es genera una sol·licitud de cita amb la Notaria per l’atorgament de l’escriptura de constitució de la societat. L’emprenedor ha d’aportar al Notari la documentació següent:

 • El certificat de desemborsament del Capital Social.
 • El certificat negatiu de la denominació social obtingut al Registre Mercantil Central.

f ) Inscripció al Registre Mercantil Provincial.

g ) Expedició de l’Escriptura Inscrita: La Notaria rep la informació del Registre Mercantil Provincial i incorpora a l’escriptura, les dades de la resolució d’inscripció registral.

 

12. Quins tràmits NO inclou el DUE en la constitució d’una SL?

 • Sol·licitud del Certificat negatiu de Denominació Social. S’haurà de sol·licitar al Registre Mercantil Central http://www.rmc.es/IntroDenominaciones.aspx
 • Aportació del Capital Social
 • Comunicació d'Obertura del Centre de Treball
 • En cas que es contractin treballadors per compte aliena, la Comunicació dels contractes de treball al Servei Públic d’Ocupació Estatal - SEPE (només es podran comunicar a través del DUE els contractes en la modalitat d’Indefinit Complert Ordinari).
 • Obtenció i legalització dels llibres.
 • Sol·licitud de llicència o declaració/comunicació d’obertura a l’Ajuntament. Tanmateix, des del Punt PAE es podrà rebre informació d’aquest tràmit.

 

13. En cas de SL, puc escollir el notari que vulgui?

No exactament. Una de les particularitats del Sistema de Tramitació Telemàtica del CIRCE (STT-CIRCE) és que només aquells notaris que estiguin adscrits en el sistema, poden ser escollits per a la cita notarial. En el moment d'omplir el DUE es podrà escollir el notari que estigui adscrit al conveni.

Podeu fer una recerca prèvia dels notaris mitjançant la pàgina web del CIRCE.

 

14. Quin és el cost de donar d’alta una SL amb capital menor a 3.100 € a través del PAE?

El servei d’alta de l’activitat a través del PAE és gratuït però l’empresa haurà d’abonar les despeses de Notaria i d’Inscripció al Registre Mercantil.

Si l’empresa es constitueix amb un capital inferior a 3.100 €, sense socis jurídics i a través dels Estatuts Tipus aprovats pel Ministeri de Justícia, s’aplicaran com aranzels notarials i registrals les quantitats de 60 € (IVA no inclòs) de Notaria i 40 € (IVA no inclòs) d’inscripció al Registre Mercantil.

Després de la cita amb el PAE, la persona emprenedora tindrà la seva empresa gairebé en marxa.

 • En el cas dels autònoms, l'activitat es considera iniciada.
 • En el cas de les SL, el següent pas serà la cita notarial i, després d'aquesta, en uns 4 dies, l'empresa es considerarà constituïda i preparada per a l'inici d'activitats.

El Punt PAE trametrà a l’autònom o SL:

 • DUE Definitiu registrat a l’Agència Tributària i a la Seguretat Social
 • Comunicació de l’inici d’activitat a l’Agència Tributària. Declaració Censal.

Cal tenir en compte que:

 • En cas de Declaració Prèvia (rebre factures abans de l'inici de l'activitat), el tràmit de comunicació d'inici d'activitat no es podrà fer des del Punt PAE. En aquest cas, l’alta s'haurà de fer a la corresponent Delegació d'Hisenda.
 • Qualsevol modificació posterior de dades de l’activitat, s'haurà de fer als organismes corresponents (Agència Tributària, Seguretat Social, Oficina de Treball).
 • La creació de l'empresa comporta una sèrie d'obligacions fiscals a tenir en compte. En cas de no conèixer be aquestes obligacions, es recomana la contractació d'una assessoria o gestoria d'empreses.

 

                                                                        

   

 • Compartir