Sou a: Qualitat Urbana / Medi Ambient / Agenda 21

AGENDA 21 D’IGUALADA

Què és una Agenda 21 Local?

Una AGENDA 21 és un pla d’acció per ser més sostenibles el proper segle, un document que recull estratègies i mesures integrades per a garantir el desenvolupament sostenible a escala mundial.

Origen de l’A21L

L’agenda 21 va néixer a la Cimera de la Terra després de llargues negociacions entre els governs i amb aportacions de les organitzacions no governamentals

Aquest document de l’Agenda 21, que van signar tots els governs assistents a la Cimera de la Terra, en els 40 capítols que té, detalla un pla d’acció ambiental per implantar el desenvolupament sostenible a tot el món.

En el capítol 28 de l’Agenda 21 es parla de l’Agenda 21 local. En aquest capítol es reconeix que les autoritats locals i els municipis tenen un paper crucial en el desenvolupament sostenible ja que representen un nivell amb un paper vital en l’educació, la mobilització i la resposta del públic de cara a promoure el desenvolupament sostenible, ara bé, això no vol dir que les iniciatives locals hagin d’estar governades per les autoritats sinó que les han de guiar i assistir.

L’ONU reconeix que si cada municipi i la seva comunitat local fan la seva part la contribució a la sostenibilitat a nivell planetari serà significativa. Evidentment també calen actuacions a escala regional, nacional, europeu i internacional.

L’Agenda 21 i la participació ciutadana

L’elaboració d’una Agenda 21 local requereix d’una àmplia participació, col·laboració i consens social a partir de la implicació en el procés dels habitants de la ciutat. Aquesta participació és la base de tot el procés i és totalment imprescindible per a la seva legitimitat.

Estructura del Pla d’Acció Ambiental de l’Agenda 21 d’Igualada

7 LÍNIES ESTRATÈGIQUES

Vectors ambientals del Pla d’Acció Ambiental

 1. Reduir el consum d’aigua en funció de l’oferta local
 2. Minimitzar els residus i millorar-ne la gestió
 3. Conservar i millorar el Patrimoni Natural i la Qualitat del Paisatge
 4. Millorar l’espai urbà i la mobilitat
 5. Prevenir el risc ambiental i millorar la gestió de les activitats
 6. Reduir el consum energètic i potenciar les energies renovables
 7. Incentivar la participació, la solidaritat i l’educació ambiental

 

31 PROGRAMES D’ACTUACIÓ

Objectius específics dins de cada vector ambiental.

Indicador ambiental. Per a veure l’evolució del vector ambiental.

136 ACTUACIONS

Projectes concrets a desenvolupar per tal de poder aconseguir els objectius de cada programa d’actuació.

 • Codi de referència
  • línia estratègica
  • programa d’acció
  • acció
  • Descripció de les accions
  • Termini d’execució
   • curt: 1 – 2  anys
   • mitjà: 5 anys
   • llarg: > 5 anys
  • Cost estimat per desenvolupar l’acció
  • Entitat/s responsables
  • Control, per avaluar-ne l’aplicació

Estat d’execució de l’Agenda 21 d’Igualada

Més del 80% de les actuacions previstes al PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL DE L’AGENDA 21 D’IGUALADA estan executades i, per tant, es considera que el Pla s’ha completat. 

 • Compartir