Sou a: Qualitat Urbana / Medi Ambient / Modificació ordenança estalvi aigua

MEMÒRIA PRELIMINAR DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE L’ESTALVI D’AIGUA D’IGUALADA

De conformitat amb el que disposa l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, s’emet la següent memòria preliminar en què s’analitzen els punts següents:

  1. I.   Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

a) Consideracions sobre el marc legal

L’Ordenança sobre l’estalvi d’aigua d’Igualada va ser aprovada l’any 2009. Cal tenir en compte la nova normativa aprovada des d’aleshores en relació als requeriments específics de l’edificació, en concret les successives actualitzacions del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) els anys 2013, 2017 i 2019.

També cal considerar les noves normatives i polítiques en relació al canvi climàtic, detallades en l’apartat II.

b) Identificació dels problemes

Cal adequar l’actual Ordenança sobre l’Estalvi d’Aigua d’Igualada, aprovada l’any 2009, per incorporar l’evolució de la tecnologia, així com les necessitats associades a les noves dades dels informes i reports científics en relació a la vulnerabilitat enfront el canvi climàtic.

Cal també tenir en compte els nous requeriments tècnics específics de l’edificació derivats del Codi Tècnic.

Concretament, s’ha identificat l’interès de redefinir l’obligatorietat d’aplicació de l’ordenança segons la tipologia d’obra a realitzar i per quins criteris mínims és d’aplicació segons la tipologia de construccions (grau de rehabilitació per aplicar, superfície en edificacions unifamiliars o número d’habitatges en plurifamiliars, consums mínims en naus industrials o activitats comercials, etc.). Pel que fa al disseny i dimensionament de les instal·lacions de pluvials, aigües grises i aigua sobrant de piscines, es troba convenient revisar els criteris de disseny a fi i efecte de garantir el seu bon ús i manteniment a llarg termini. Finalment, cal considerar si es poden preveure exempcions en alguns casos.

Així mateix, cal considerar l’evolució de les solucions basades en la natura en els últims anys, com ara els Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) i l’evolució general de la pròpia societat catalana.

  1. II.   Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Els informes i reports científics en relació a la vulnerabilitat al canvi climàtic indiquen un increment de les onades de calor, dels períodes de sequera i de l’escassetat d’aigua a la regió Mediterrània en general (per exemple i especialment, el recent segon volum del Sisè Informe d’Avaluació [AR6] del Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic [IPCC] de les Nacions Unides, de febrer de 2022) i de Catalunya en particular (específicament, el Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, de 2017).

Les polítiques per fer front a aquests reptes s’estan aplicant des de fa anys a tots nivells. A nivell europeu, cal considerar, entre d’altres, la Directiva Marc de l’Aigua i les polítiques d’adaptació al canvi climàtic. A l’àmbit estatal, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. A nivell català, la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, i l’Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic.

L’Ajuntament d’Igualada s’ha alineat i compromès amb aquestes polítiques de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic mitjançant el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i pel Clima (PAESC), aprovat el novembre de 2018. 

Aquests nous marcs normatius plantegen a les administracions locals noves fites, i imposen la necessitat d’aplicar nous mecanismes i instruments que donin resposta a les mateixes, en aquest cas en relació a l’estalvi d’aigua.

  1. III.   Objectius de la iniciativa

En vista de la problemàtica a la qual es fa referència a l’apartat I, l’Ajuntament d’Igualada vol assolir els objectius següents:

  • Objectiu 1. Resoldre les dificultats d’aplicació constatades en determinades tecnologies i tipologies d’obra de l’ordenança d’estalvi d’aigua actualment vigent. 
  • Objectiu 2. Incorporar les novetats normatives derivades del Codi Tècnic de l’Edificació i de les lleis de canvi climàtic.
  • Objectiu 3. Incrementar la resiliència urbana per fer front als nous reptes de vulnerabilitat front al canvi climàtic que Catalunya i Igualada viuran les properes dècades.
  • Objectiu 4. Recollir i actualitzar el règim d’intervenció municipal sobre les instal·lacions de consum i estalvi d’aigua que s’executin en béns immobles.

  1. IV.   Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

 

Per abordar els problemes identificats, a més de la possibilitat de mantenir la situació actual, s’han identificat una sèrie d’opcions normatives i no normatives.

1. Opció de “no fer res” o mantenir la situació actual. Aquesta opció suposa mantenir les dificultats d’aplicació de l’actualment vigent Ordenança sobre l’estalvi d’aigua d’Igualada en relació a determinades tecnologies i algunes tipologies d’obra. Així mateix, no possibilita la incorporació de les noves normatives i noves solucions tecnològiques aparegudes els últims anys.

2. Opció normativa preferida. Des del punt de vista de l’instrument formal, aquesta opció es podria articular mitjançant la modificació de l’Ordenança sobre l’Estalvi d’Aigua, aprovada definitivament l’any 2009. Això permetria alinear la regulació municipal amb les normatives superiors, resoldre les dificultats d’aplicació constatades a la pràctica els últims anys en algunes tipologies d’edificis, aprofundir l’estalvi d’aigua a llarg termini per part de la ciutadania i les empreses i, en definitiva, disposar d’una eina més útil i adaptada a les necessitats de la ciutat d’Igualada en la dècada 2020-30, clau en la lluita contra el canvi climàtic.

De tot l’exposat, s’estima que la iniciativa reglamentària preferida és MODIFICAR L’ORDENANÇA SOBRE L’ESTALVI D’AIGUA. Així doncs, aquesta alternativa es considera viable per solucionar els problemes detectats i la més adient per abordar els objectius de la intervenció.

En darrer terme, es considera procedent sotmetre la iniciativa a consulta pública en la mesura que, alguns dels aspectes objecte de nova regulació, imposen aspectes rellevants als destinataris.

Igualada, 11 de maig de 2022

En el següent enllaç es pot accedir al formulari on podeu fer aportació de comentaris i suggeriments: 

https://ja.cat/fCCEw

  • Compartir