Sou a: Acció Social i Habitatge / Serveis Socials / Serveis Socials Bàsics

Serveis Socials Bàsics

Els serveis socials són el conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur autonomia i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones (Llei 12/2007).

Els equips de serveis socials bàsics formats per treballadores socials i educadores socials asseguren el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials.

  • Compartir