Sou a: Inici / L'Ajuntament / Òrgans de govern / Ple Municipal

Ple municipal

El Ple és el màxim òrgan de govern de l’Ajuntament d'Igualada. Està integrat per l’alcalde/essa, que el presideix, i els regidors i les regidores de la corporació, i té les competències assenyalades en l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local i en la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya.

L’Ajuntament d'Igualada celebra les sessions plenàries al Saló de Plens de la Casa Consistorial. Les sessions són públiques, excepte en el cas que els assumptes a tractar afectin el dret a l’honor, la intimitat personal o familiar, o a la pròpia imatge de les persones.

Presidència saló de sessionsEl Ple de l'Ajuntament d'Igualada es reuneix una vegada al mes amb caràcter ordinari, preferentment el primer dimarts de mes no festiu, i, amb caràcter extraordinari, cada vegada que ho decideixi l'alcalde/essa o ho demani, almenys, la quarta part del nombre legal de membres de la corporació.

Convocatòria del proper Ple

Actes de Ple

Retransmissió en directe

Video-actes de Ple

  • Compartir