Sou a: Inici / L'Ajuntament / Sindicatura de greuges

Sindicatura de greuges

El Síndic de Greuges d’Igualada és un òrgan desconcentrat de l’Ajuntament que té per missió defensar els drets dels ciutadans en relació amb l’actuació de l’Ajuntament d’Igualada i dels organismes que en depenen.

El Síndic de Greuges d’Igualada és un òrgan desconcentrat de l’Ajuntament  que té per missió defensar els drets dels ciutadans en relació amb l’actuació de l’Ajuntament d’Igualada i dels organismes que en depenen. Amb aquesta finalitat, supervisa l’actuació de l’Administració municipal i investiga les queixes que se li presenten. Pot actuar també d’ofici.

Aquesta figura està representada en l’actualitat per la Sra. Rosa M. Sanchez Fuentes. Amb anterioritat hi ha hagut dues Síndiques més: la Sra.  Pilar Colom i la Sra. Asssumpta Sagristà.

 

L’Administració municipal i, en general, tots els organismes i empreses dependents de l’Ajuntament són obligats a auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, el Síndic de Greuges en les seves investigacions. El Síndic/a Municipal de Greuges no està subjecte a cap mandat imperatiu sinó que actua amb independència i objectivitat: no rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves funcions amb autonomia i segons el seu criteri. El Síndic/a Municipal de Greuges actua a partir de la queixa formulada pel ciutadà i també pot actuar d’ofici.

Procediment i actuació del Síndic municipal de Greuges

· Pot adreçar-se al Síndic sol·licitant-li que actuï qualsevol persona física o jurídica que invoqui un interès legítim relatiu a l’objecte de la queixa, sense restricció de cap mena. Les queixes es presentaran per escrit, acompanyades dels documents que poden servir per esclarir el cas.

· Totes les actuacions del Síndic de Greuges són gratuïtes per a la persona interessada i no és necessària l’assistència d’advocat ni de procurador.

· Les autoritats, els funcionaris i en general tot el personal dependent de l’Ajuntament o afecte a un servei públic, ha de facilitar al Síndic de Greuges la informació, l’assistència i l’entrada a totes les dependències que sol·liciti, i també les dades, els expedients i els altres documents que estimi necessaris per a les seves investigacions. Les actuacions que s’hagin de practicar s’han de fer amb la reserva i la discreció més absoluta.

Què fa?

  • Atén les queixes i consultes de qualsevol ciutadà o ciutadana referents a actuacions o omissions de l’Ajuntament d’Igualada i dels organismes que en depenen, una vegada s’hagi esgotat la via administrativa.
  • Demana informació a l’administració municipal i, en general a tots els organismes i empreses dependents de l’Ajuntament d’Igualada sobre la consulta o la queixa formulades per decidir acceptar-la a tràmit o no.
  • Fa recomanacions, suggeriments i recordatoris a les autoritats i al personal de l’Ajuntament d’Igualada.
  • Proposa fórmules de conciliació entre les parts.
  • El Síndic/a Municipal de Greuges no pot modificar o anul·lar actes o resolucions administratius, fa recomanacions motivades.
  • El Síndic pot presentar també informes extraordinaris quan ho requereixin la urgència o la importància dels fets que motiven la seva intervenció.

Memòries de gestió anuals

Descarregar Memòria 2011

Descarregar Memòria 2012

Descarregar Memòria 2013

Descarregar Memòria 2014

Descarregar Memòria 2015

Descarregar Memòria 2016

Descarregar Memòria 2017

Descarregar Memòria 2018

Descarregar Memòria 2019

Descarregar Memòria 2020

Descarregar Memòria 2021

Descarregar Memòria 2022

Descarregar Memòria 2023

Documents

Text de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat

Text de la Declaració de Girona - Congrés Internacional de Defensors Locals

Contacte

Podeu posar-vos en contacte amb la Síndica Municipal de Greuges d’Igualada mitjançant:

Telèfon: 93 803 19 50 (Ext. 2553)
Correu electrònic: sindicatura@aj-igualada.net
Adreça: Pl. Ajuntament, núm. 1 (planta baixa) - 08700 Igualada

Horari de la Secretaria de la Sindicatura:
-De dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari d’atenció del Síndic/a:
-Els dilluns a hores convingudes a la planta baixa (Oficina d'Atenció Ciutadana) de l’edifici principal de l’Ajuntament

-La resta de dies, les consultes o informacions s’atenen telefònicament o telemàticament

  • Compartir