Informació sales d'exposicions

La Sala

medium

Museu de la Pell

medium

 

Biblioteca Municipal

medium

 

Sala Centre Cívic de Fàtima

medium

Sala de l'Escola d'Art Gaspar Camps

medium

 

Sala de l'Espai cívic Centre

medium

 

FUNCIONAMENT DE LES EXPOSICIONS SALES MUNICIPALS

Diferents aspectes de funcionament de les sales municipals, han generat la necessitat d’ordenar la política d’exposicions de l’Ajuntament d´Igualada i els seus organismes autònoms, amb la creació d’una comissió que sigui l’encarregada de distribuir i organitzar les diferents mostres que s’exhibeixen. Aquests motius poden sintetitzar-se en:

 • Nombrosa llista de sol·licituds de particulars i col·lectius per exposar en les diferents sales municipals, amb el consegüent endarreriment.
 • La norma principal que se segueix per acceptar les propostes és, bàsicament, la de l’ordre de rebuda de les sol·licituds.
 • Inexistència d’un protocol estudiat que fixi els criteris d’acceptació/rebuig, de distribució d’artistes segons les sales, i de durada de les exposicions.

Per aquest fi es determinen els següents criteris de funcionament de l’organització i funcionament de les exposicions a les sales la titularitat de les quals correspon a l’Ajuntament d'Igualada o als seus organismes autònoms.

1.- Comissió avaluadora

Per dur a terme l’establiment d’un protocol, la selecció de les exposicions i la seva distribució segons l’especialització de les sales, es creu oportú la creació de la comissió avaluadora de caràcter consultiu, que es reunirà amb la periodicitat que es determini, en principi cada dos mesos.

La composició de la comissió estarà formada per:

 • El/la regidor/a de cultura i/o director/a de l’IMC
 • Director/a de la Biblioteca Central
 • Tècnic/a de difusió del Museu de la Pell
 • Un/a professor/a de l’Escola Municipal d’Art
 • El/la coordinador/a dels equipaments cívics
 • Responsable de la Sala Municipal, que actuarà també com a secretari.

 

2.- De les sales

L’Ajuntament d´Igualada disposa de diferents espais expositius que seran regulats per aquesta comissió:

 • La sala del Museu de la Pell
 • La Sala (sala municipal d’exposicions)
 • La sala de la Biblioteca Central
 • Sala Gaspar Camps
 • La sala d’exposicions La Talaia, del Centre Cívic de Fàtima
 • La sala de l’Espai Cívic Centre

La finalitat bàsica dels diferents espais expositius és la promoció, el suport i la divulgació de manifestacions artístiques, tant d’Igualada i comarca com d’altres procedències. A banda d’aquest principi general, i sempre que sigui possible, cada sala s’especialitzarà segons els criteris següents:

 • Sala municipal: art contemporani (75%) i divulgació (25%) .
 • Biblioteca Central: divulgació (90%) i art (10%) .
 • Sala del Museu: exposicions d’art de gran format i divulgació (50% respectivament).
 • Sala Gaspar Camps: Temes relacionats amb el que s’imparteix a l’escola.
 • Sala de l’Espai Cívic Centre: manifestacions artístiques que genera el propi espai i divulgació (50% respectivament) .
 • Centre Cívic Fàtima : art amateur i que genera el propi espai i divulgació (50% respectivament) .
 • Sala de l’Ateneu: en cas que les sales municipals no puguin assumir el volum de demanda, es podran derivar exposicions a aquest espai, segons consta en conveni amb l’entitat.
 • Sala de l’Ateneu Igualadí: art amateur i divulgació (50% respectivament).

 

Així doncs, les peticions que formulin els interessats, no podran anar mai dirigides a un espai, sinó que serà la comissió avaluadura qui determini la idoneïtat de cada proposta i la distribueixi entre les diferents sales disponibles.

3.- Participació i selecció

Les sales estan obertes tant a artistes com a entitats que vulguin mostrar les activitats que realitzen, amb l’objectiu de divulgar aspectes que es considerin d’interès per a la ciutadania.
En general, els criteris per establir la prioritat i la distribució de les exposicions passaran per una valoració de l’interès i la qualitat, tant pedagògica com artística o altres aspectes que es creguin valorables, de les manifestacions que hi concorrin.
En tot cas tindran prioritat les exposicions i actes organitzats per l’Ajuntament d’Igualada i els seus organismes autònoms, i en aquest sentit, l’Ajuntament d´Igualada podrà modificar la data prevista per una exposició per aquest motiu.
Es tindrà en compte programar les sales d’art amb criteris de diversitat d’artistes, per donar el màxim d’oportunitat a tothom.
La comissió avaluadora notificarà a les propostes presentades, la sala atorgada i el període per exposar.

4.- Sol.licituds per exposar

Les sol·licituds per exposar es faran amb registre d’entrada de l’Institut Municipal de Cultura o de l’Ajuntament d´Igualada, pels mitjans previstos legalment. El/la sol·licitant haurà d’emplenar la butlleta de sol·licitud d’exposició segons model i l’Ajuntament d´Igualada li podrà sol·licitar la documentació i informació que cregui convenient per poder valorar l’exposició proposada.

5.- Drets i obligacions de l’expositor i del titular de la Sala d’exposicions

a) El transport de les obres i el seu muntatge i desmuntatge en els dies que s’indiquin.
b) Les diferents sales s’ocuparan del manteniment i el compliment dels horaris anunciats. No es cobreix amb cap assegurança els possibles danys o substraccions que afectin l’obra exposada.
c) Les mostres i exposicions s’anunciaran en l’Agenda Cultural d’Igualada, d’aparició periòdica quatre vegades l’any i el el web municipal. L’autor podrà complementar amb els seus propis mitjans aquesta promoció, però haurà de comunicar-ho i incloure-hi els logotips que se li facilitaran (Ajuntament d´Igualada i equipament).
d) La persona o entitat que hi exposi es compromet a deixar la sala i el material que es cedeix per suportar els quadres en les mateixes condicions en què se li ha lliurat. En el cas contrari, l’usuari es farà càrrec de les despeses originades pels desperfectes ocasionats.
e) El caràcter de la sala d’exposicions és únicament de mostra; per tant no es podrà vendre l’obra o el treball exposat.
f) L’artista cedirà una obra de la mostra a cada sala. En casos excepcionals, les obres cedides seran dipositades al Museu de la Pell d´Igualada i Comarcal de l´Anoia.
g) A més de les dades que consten en la butlleta de sol·licitud, els sol·licitants cal que presentin: currículum reduït (màxim 15 línies), una fotografia de l’autor i fotografies de l’obra, que podrà ser utilitzada en la divulgació de l’exposició. L’autor podrà deixar informació de la seva obra

descarrega Full de sol.licitud de sala

 • Compartir