Sou a: Entorn Comunitari i Cooperació / Punt-Consum / Avís sobre les afectacions als consumidors pel coronavirus

Avís sobre les afectacions als consumidors pel coronavirus

A l'Estat espanyol s'ha declarat l'estat d'alarma a partir del 15 de març de 2020, la qual cosa implica l’aplicació de mesures que afecten directament les persones consumidores, com ara la suspensió dels serveis d’hostaleria i restauració (tancament de bars, cafeteries i restaurants) que només podran oferir servei a domicili; el tancament dels locals d’espectacles, les instal·lacions culturals i artístiques i les activitats esportives i de lleure o reduccions considerables dels transports per carretera, ferroviaris, aeri i marítim.

Es mantenen oberts els establiments minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, tintoreries i bugaderies i el comerç per internet, telefònic o correspondènciaPel que fa a les perruqueries, només poden oferir serveis a domicili.

A continuació trobareu algunes recomanacions generals:

Transports i viatges

Si l’empresa us comunica que no podrà donar-vos el servei:

Si és per causa de força major (disposició d'algun govern que impedeix viatjar):

 • Teniu dret a reclamar el retorn de tots els imports que heu pagat.
 • No us correspondrà cap compensació addicional.

Si no és per causa de força major:

 • Podeu reclamar a l'empresa per demanar indemnització pels danys i perjudicis que pugueu acreditar.
 • En el cas concret del transport aeri, us podria correspondre la compensació automàtica que recull el reglament europeu, tret que us comuniquin la cancel·lació del vol amb dues setmanes d'antelació.


Si vosaltres decidiu cancel·lar-lo

Si hi ha causa de força major:

 • En aquest cas no us poden aplicar cap penalització pel fet de cancel·lar el viatge.

Si no és per causa de força major:

 • Comproveu si disposeu d’una assegurança per cancel·lació que cobreixi aquest supòsit.
 • Contacteu amb la companyia aèria, l’hotel, l’organitzador del viatge o el prestador del servei per mirar d’arribar a un acord.
 • Reviseu les condicions contractuals del servei. En cas que us apliquin una penalització, ha de constar en el contracte i ha de ser adequada i justificada.


Allotjaments turístics, restauració, espectacles i altres esdeveniments

Si l’organitzador us avisa que no us podrà donar el servei:

 • Sempre teniu dret a reclamar el retorn de tots els imports que heu pagat; o bé acceptar un canvi de data, si així us interessa.

Si cancel·leu vosaltres:

 • Contacteu amb la prestador del servei per mirar d’arribar a un acord.
 • Si es tracta de la reserva d'un allotjament feta mitjançant plataformes digitals (per internet), reviseu-ne les condicions (possibilitat de fer canvi de dates, reemborsament...).
 • I si és un espectacle, esdeveniment esportiu, concert, etc. mireu les condicions de l’entrada.

 

Serveis que es paguen per quotes (cursos, gimnasos, etc.)

Si us deixen de prestar un servei que pagueu per quotes (mensual, trimestral, anual), per tancament temporal de l'empresa:

Si és per causa de força major (és a dir, ordres o instruccions del govern):

 • Teniu dret a reclamar el retorn de la part proporcional de les quotes, en funció del temps que hagueu estat sense servei per causa del tancament.
 • Si el servei no es pot reprendre un cop passat el període de suspensió, podríeu reclamar el total dels imports que hagueu pagat.

Si no és per una causa de força major:

 • També podeu reclamar compensacions pels danys i perjudicis que pugueu justificar i demostrar.

 

Pagaments fets per avançat en concepte de paga i senyal

Pel que fa les quantitats que hagueu pagat per avançat, en concepte de paga i senyal:

 • Si l’establiment o l’empresa està en disposició de proporcionar-vos el producte o de prestar-vos el servei, però vosaltres decidiu renuncia-hi, podeu perdre les quantitats pagades per avançat en concepte de paga i senyal.
 • Us aconsellem que contacteu amb l'establiment per mirar d'arribar a un acord (ajornar l'entrega o la prestació, per exemple).
 • Si és l’empresa qui no pot oferir-vos el producte o prestar-vos el servei, teniu dret a reclamar el retorn dels imports que hagueu pagat.

Si no es respecten aquests drets, us aconsellem que:

 • Reclameu a l'empresa amb qui heu contractat el servei, sempre de manera que en quedi constància (full oficial de reclamacions, bústia de reclamacions en línia de l'empresa, correu electrònic...).
 • Si en el termini d'un mes l’empresa no us respon o no arribeu a un acord, podeu presentar una reclamació en el servei públic de consum del vostre municipi o comarca o amb el formulari web de l’Agència Catalana del Consum. Des dels organismes públics de consum es tramitarà la vostra reclamació mitjançant els mecanismes de resolució alternativa de conflictes, que són sistemes gratuïts i voluntaris per a ambdues parts.
 • Si cap de les opcions anteriors no dona un resultat satisfactori, podeu recórrer a la via judicial. En aquest cas, us recomanem que contacteu amb una Organització de persones consumidores registrada a Catalunya.

 

En darrer lloc, us demanem que us informeu només a través de fonts oficials i seguiu les recomanacions de les autoritats.

 

Enllaç a la secció específica sobre el coronavirus de l'Ajuntament d'Igualada:

 

 • Compartir