Sou a: Entorn Comunitari i Cooperació / Punt-Consum / Informació BO SOCIAL

Informació BO SOCIAL

BO SOCIAL

Què és el BO SOCIAL?

El bo social d’electricitat és un descompte en la factura de la llum en el terme de consum i potència

Qui es pot beneficiar ?

Per beneficiar-te del Bo Social has de tenir la tarifa elèctrica PVPC (amb o sense discriminació horària) i una potència contractada igual o inferior a 10 kW en el teu habitatge habitual a més de ser el titular del contracte

-          A més, hauràs de complir els requisits per ser considerat client vulnerable, vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social.

Quins són els requisits?

Clients vulnerables

Es considera que són clients vulnerables (descompte en la factura del 25%) les persones que siguin titulars d'un contracte PVPC i que compleixin algun dels requisits següents.

Per nivell de renda anual, que sigui inferior o igual als següents límits:

 • Si no forma part d'una unitat familiar o no hi ha menors a càrrec: 1,5 vegades l'IPREM*.
 • Si hi ha un menor a la unitat familiar: 2 vegades l'IPREM*
 • Si hi ha dos menors a la unitat familiar: 2,5 vegades l'IPREM*

*IPREM anual 14 pagues vàlid per 2019: 7.519,59 euros.

Tots aquests llindars s'incrementaran 0,5 vegades l'IPREM si qualsevol d'aquestes circumstàncies es compleixen:

 • Si un membre de la unitat familiar té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, és víctima de la violència de gènere o una víctima del terrorisme.
 • Si un membre de la unitat familiar està en una situació de dependència reconeguda de grau 2 o 3.
 • Si la unitat familiar està formada per un únic progenitor i almenys un nen (famílies monoparentals).

Pensionistes: si el sol·licitant (o en cas que hi hagi una unitat familiar, tots els seus membres) que té ingressos, percep la pensió mínima (per jubilació o incapacitat permanent) i no percep altres imports la quantia agregada anual dels quals superi els 500 €.

Famílies nombroses: totes sense excepció.

Clients vulnerables severs

Es considera que són vulnerables severs (descompte en la factura del 40%):

 • Per nivell de renda: qui compleixin els requisits per ser considerats com a client vulnerable i, a més, tinguin uns nivells de renda inferiors al 50% dels límits vàlids per a clients vulnerables.
 • Pensionistes: que tots els membres de la unitat familiar siguin pensionistes de la Seguretat Social, percebin la pensió mínima (per jubilació o invalidesa permanent) i tinguin una renda anual inferior o igual a 1 vegada l'IPREM.
 • Famílies nombroses: amb renda inferior a 2 vegades l'IPREM.

Clients vulnerables severs en risc d'exclusió social

En aquesta categoria entren aquells clients vulnerables severs que són  atesos pels serveis socials d'una Administració autonòmica o local que financi almenys el 50% de l'import de la seva factura.

Límits en el consum d'electricitat

Els descomptes del 25% i 40% del total de la factura estan subjectes a un límit en el consum d'energia, superat el qual s'aplicarà la tarifa PVPC:

 • Pensionistes: 1.932 kWh d'electricitat consumida a l'any.
 • Famílies nombroses: 4.140 kWh a l'any.
 • Consumidors sense menors a càrrec: 1.380 kWh a l'any.
 • Consumidors amb un menor a càrrec: 1.932 kWh a l'any.
 • Consumidors amb dos menors a càrrec: 2.346 kWh a l'any.

 

 • Compartir